Prikupio sam pojmove koji se često pojavljuju u praksi i koji su pomenuti u mojim tekstovima. Kao i sve ostalo, ovaj rečnik ću dopunjavati tokom narednog perioda. Otvoren sam za sve sugestije.

Najbolje se slaže sa REČNIK POJMOVA – ICT, SAM – LICENCIRANJE (2. DEO)

AV – Anti Virus skraćenica koja označava program za zaštitu od virusa i ostalih pretnji sa interneta;
BIOS – Basic Input/Output System čip na matičnoj (osnovnoj) ploči koji ima trajni zapis ne briše se nakon prestanaka napajanja strujom osnovna namena je da inicijalizuje hardverske komponente prilikom pokretanja sistema – računara. Ovo se prvo učitava pre operativnog sistema BIOS obavlja testiranje svih komponenti koje su prijavljene na sistemu. BIOS obezbeđuje podršku za rad operativnog sistema;
CAL – Client Access License klijentska licenca za legalan pristup serveru;
COA – Certificate of Authenticity nalepnica koja dokazuje legalnost i originalnost softvera;
Core CAL – Core CAL Suite komplet standard CAL licenci za pristup servisima na kojima se temelji domen, infrastrukturnim servisima (Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server, System Center Configuration Server, EndPoint Protection, Lync Server – Skype For Bussines). Ovaj paket je deo Desktop Platfrome. Sa uvođenjem Cloud servisa, neke od CAL licenci prelaze na Cloud a neke ostaju pod lokalno;
CW – Company Wide – Commited ugovori sa standardizacijom, obaveza prijavljivanja svih desktopa pod ugovorom. Desktop platforma je osnovni proizvod u okviru Company Wide programa. Izabrana platforma se primenjuje na sve kvalifikovane računare u okviru preduzeća;

Desktop Platfrom – Desktop platforma, sastoji se od:

·         Windows Pro Upgrade,

·         Office Pro Plus,

·         Core CAL suite (ili Ent CAL suite),

Device CAL / User CAL CAL licenca po uređaju / po korisniku
DHCP – Dynamic Host Configuration protocol Protokol koji dodeljuje adrese i automatski konfiguriše parametre za pristup klijenta mreži
DNS – Domain Name Service Usluga prevođenja IP adrese u naziv servera i obrnuto
EA – Enterprise Agreement licencni program za velika preduzeća – internacionalne kompanije
EAS – Enterprise Agreement Subcription licencni program najam softverska za velika preduzeća – internacionalne kompanije
Ent CAL – Enterprise CAL suite komplet dodatnih ENT CAL licenci za pristup Enterprise servisima – (Windows Server RMS, SC Client Management Suite, SharePoint Enterprise, Skype for Business Enterprise, Exchange Enterprise CAL, Exchange Online Archiving)
ERP – Enterprise Resource Planning Informacioni sistem za upravljanje resursima u preduzeću
EULA – End User License Agreement dokument sa odredbama licence za krajnjeg korisnika
Extranet lokalna kompjuterska mreža bazirana na internet protokolima sa omogućenim pristupom spolja, npr. saradnici dobavljači i slično
LAN – Local Area Network lokalna mreža, recimo u okviru preduzeća
Intranet lokalna kompjuterska mreža bazirana na internet protokolima, privatni internet
Internet globalna kompjuterska mreža
HTTP / HTTPS – Hyper Text Transfer Protocol protokol za veb stranice, ovaj protokol omogućava povezivanje – linkovanje stranica i pojmova
OEM – Original Equipped by Manufacturer licenca za nov računar, ugrađena prilikom sklapanja računara
OVS – Open Value Subscrption Ugovor sa pretplatom na licence bez trajnog vlasništva
OLP – Open License Program Open“ program, namenjen za mala preduzeća. Minimum za zasnivanje je 5 i više licenci, bilo istih ili različitih na prvoj narudžbenici. Time se otvara osnov za naručivanje bilo koje količine, tokom naredne 2 godine
Program Licensing Programi za licenciranje, ugovori i pravila koja su propisana ugovorima
Product licensing Pravila licenciranja proizvoda, licencne odredbe koje se odnose na proizvod
UTD – Up To Date popust na prvoj rati, ako je kupljena najnovija verzija licence, važi za platformske proizvode pod OVS programom
VL – Volume License Količinski ugovori, ugovori za nabavku većih količina licenci za računarske programe za organizacije, pravna lica;
Full License – puna licenca proizvoda
FTP – File Transfer Protocol protokol za prenos datoteka putem interneta. Deo TCP/IP protokola
FPP – Full Package Product kutija sa licencom
ML – Management License Licenca za upravljanje System Center serverima
MOSA – Microsoft Online Subscription Agreement pojedinačna kupovina Cloud servisa (Azure, Office 365) putem interneta
MPSA – Microsoft Products and Services Agreement licencni program za velika preduzeća – internacionalne kompanije, uslovi se obračunavaju na osnovu poena po skupovima proizvoda (pool). Trajanje je 3 godine i svake godine se kontroliše i obračunava uslov na osnovu kojeg se korisnik kvalifikuje
MSDN subscription license – Microsoft Software Developer Network pretplata koja uključuje razvojne alate i sve proizvode sa licencom za razvoj i testiranje. Namena ove licence je da obezbedi sva neophodna sredstva za razvoj i testiranje proizvoda. Licencira se po korisniku, jedan razvojni inženjer – developer, jedna licenca
SA – Software Assurance program osiguranja najnovije verzije softvera tokom trajanja ugovora
SAM – Software Asset Management skup alata i procesa i procedura koji za cilj ima da se softverom upravlja kao imovinom preduzeća, što uključuje opravdanost nabavke, namena, radni vek softvera i efikasno iskorišćenje , otpisivanje tj prestanak koriščenja
SKU – Storage Keeping Unit šifra proizvoda
SQL – Structure Query Language programski jezik za upite ka bazi podataka
Step Up license licenca za prelazak na više izdanje proizvoda, npr sa standard izdanja na enterprise, cena licence je razlika u ceni između ta dva izdanja, u konkretnom primeru standard i enterprise izdanja. Na ovaj način se štiti investicija u postojeće standard izdanje, te kada se stvori potreba za naprednim servisima, onda se doplaćuje razlika u ceni ta dva izdanja
TCP/IP – Transport Common Protocol / Internet Protocol protokol za komunikaciju preko Interneta, usvojen kao standard
TrueUp Definisani okvir za nabavku licenci koje su uvedene u produkciju tokom godine. Može se tretirati i kao „poravnanje“ količina na kraju ugovorne godine
Upg license – Upgrade license licenca za nadogradnju, da bi bila validna mora postojati puna licenca kao podloga
VDI – Virtual Desktop Infrastructure rešenja koja se odnose na Virtuelnu Desktop infrastrukturu, licence i rešenja za virtuelizaciju na strani desktopa
WWW – World Wide Web servis na internetu za prikaz stranica sa tekstom
WAN – Wide Area Network kompjuterska mreža na širem geografskom području